How To Use
  • To navigate between chunks, either use the Next and Previous buttons or simply click on the chunk you wish to edit. You can also use keyboard shortcut Alt+N for Next, Alt+B for Previous, and Alt+M for Mark & Next.
  • Changes are saved as soon as you navigate away from a chunk.
  • Chunks have three states: New, Seen, and Verified. If a chunk was found in translation memory, it will be inserted as Seen or Verified.
  • If a chunk is modified while in New state, it will be changed to Seen state.
  • Subscribers may click on source words to look up translations and add expressions to their personal dictionaries.
  • Style markers (e.g. <S4> and </S4>) signify that the text inside has a different format or effect. The markers can be moved around as needed, but don't change the numbers in them.SakskøbingSakskøbing er en købstad og stationsby det nordøstlige Lolland med , beliggende i Guldborgsund Kommune under .


Byen befinder sig begge sider af en smal fjordpassage i Sakskøbing Fjord , der mod nordvest munder ud i Smålandsfarvandet og mod sydøst løber sammen med Sakskøbing Å .


overgangsstykket ved Sakskøbing Havn binder en bro de to bydele sammen via Brogade , og øst-vest gennemskæres byen af en lang hovedgade .Selvom Sakskøbing er en gammel købstad , fremstår den i mange henseender som en moderne by .


nordsiden af fjorden har man opført et nyt boligkvarter med lejligheder , mens man sydsiden har indrettet en havnesilo , Qvades Silo , til et moderne beboelseshøjhus og gjort industribygninger til lukrative erhvervsejendomme .


En stor del af Sakskøbings øvrige bygninger er renoverede efter år 2000 , hvilket giver indtryk af et velholdt ydre for iagttagere .


Det moderne understreges af byens vartegn , det smilende vandtårn , der i 1982 fik påmalet et smilende pigeansigt efter forslag fra arkitekten Flemming Skude .I Sakskøbing en findes også en række ældre og gamle bygninger .


Sakskøbing Kirke blev oprindelig bygget som landsbykirke i 1250 viet til apostlene og Paulus , men efterfølgende udvidet med tårn og skib i de følgende århundreder .


Tårnet , der færdiggjordes med spir i 1852 , er 48 meter højt .


stammer helt tilbage fra omkring år 1800 , og er i dag også en restaurant derevet af Claus MeyerSakskøbing ligger tæt ved motorvej E47 og gennemskæres i sin sydlige del af sekundærrute 153 .


Fra centrum er der 9 kilometer til Maribo , knap 19 til Nykøbing Falster , 26 til Rødbyhavn , knap 32 til Vordingborg og 35 kilometer til Nakskov .


Byen var indtil 1. januar 2007 hovedsæde for Sakskøbing Kommune i Storstrøms Amt .HistorieTidlig historieVed Søndergade .Selvom der indgår sakse i Sakskøbings byvåben , har byens navn i sin oprindelse intet at gøre med redskaberne .


Forstavelsen Saks- " er afledt af Saxi , og menes enten at være et olddansk navn en mandsperson eller navnet det smalle stykke fjord ind mod åens munding .


Navnets samlede betydning er derfor Handelspladsen ved Saxi ;


senere en yderligere afledning i retning af saks som redskab , med betydningen fåresaks .


En nærliggende landsby havde navnet Saxtorp nævnt 1230 .MiddelalderenI Valdemars Jordebog fra 1240 , omtales byen for første gang som Saxakopingh .


Den opstod som vadested over åen og benævnes allerede som købstad i 1270 sammen med Nakskov Vestlolland .


Christoffer 2. .


residerede i byen som hertug fra 1289 til 1315 og senere som konge fra 1320 .


udstedte i 1306 et brev , hvorved han befaler alle sine mænd , myntere , vragere og andre , som bo i Sakskøbing og der drive handel , at betale til indbyggerne i byen al den afgift , der tilkom kongen af det gods , som udførtes af byen .


Kongen gjorde således Sakskøbing til møntsted og prægede mønterne med de to fåresakse , der kendes fra byvåbenet .


1328 fik grev Johan den Milde også fri møntret her , da Lolland blev pantsat til ham .


Byens ældste kendte privilegier , hvorved Christoffer II gav og stadfæstede alle de rettigheder , som borgerne have haft i tidligere kongers tid i Danmark , blev udstedte 27. juli 1320 ;


de bleve senere ofte bekræftede , blandt andet 24. juni 1337 af grev Johan , 1442 og 1449 .


Christoffer II levede nogle af sine sidste dage i Sakskøbing , hvor han 1332 blev overfaldet af to adelsmænd , Henneke Breide og Joh .


Ellemose , som brændte huset af over ham , fangede ham og førte ham til grev Johan Aalholm , som dog straks satte kongen i frihed igen .Sakskøbing havde i middelalderen et Helliggesthus , nævnt i dokumenter fra 1483 og 1488 ;


det synes at have ligget i byens nordøstlige del ved senere Brostræde .RenæssancenVed reformationen i 1536 var borgerne i Sakskøbing særligt anti-katolske .


De krævede at de formuer tilbage som den katolske kirke havde inddrevet i årenes løb , og de angreb adskillige klostre i vrede .


kom dog klostrene til undsætning og straffede de ulydige borgere .


Sakskøbing gik flere problemer i møde , da fjorden efterhånden begyndte at sande til .


Borgerne måtte nu transportere deres varer land mellem købstaden og den lille havn ved Oreby , hvorfra en udskibning til Smålandsfarvandet foregik .


Godsejeren Orebygaard krævede sin andel og der opstod en interessekonflikt , som borgerne dog vandt i sidste ende .Under enevældenI 1600-tallet blev Sakskøbing ramt af generel tilbagegang .


Svenskekrigene hærgede Lolland-Falster og svenske soldater røvede og nedbrændte købstaden i 1658 , byen forfaldt .


I 1672 havde Sakskøbing kun 272 indbyggere .


I 1700-tallet ramtes byen af flere storbrande , de værste i 1728 og 1784 med henholdsvis 16 og 20 nedbrændte gårde .


Latinskolen blev nedlagt i 1740 , mens et hovedpostkontor til gengæld opførtes i 1779 .1800-tallet var , med undtagelse af en storbrand i efteråret år 1800 , en fremgangsrig periode for Sakskøbing , idet mange nye bygninger skød op i bymiljøet .


Havnen blev taget i brug igen i 1804 , et mindre skibsværft kom til i 1829 og befolkningstallet steg fra 549 i 1801 til 830 i 1834 , 852 i 1840 og 915 i 1845 .Den tidlige industrialiseringSakskøbings befolkning var stigende i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet :År1850185518601870188018901901119061911Befolkningstal9171.0581.1491.4091.4851.4991.5601.6221.743Af fabrikker og industrielle anlæg havde byen i 1855 :


3 væverier , 1 farveri , 2 garverier , 1 kalkbrænderi , 1 pottemageri , 1 skibsbyggeri samt brændevinsbrænderier .


Af fabrikker og industrielle anlæg havde byen i 1871 :


2 væverier , 3 farverier , 2 garverier , 2 kalkbrænderier , 1 uldspinderi , 2 ølbryggerier , 3 maltgørerier , 1 brændevinsbrænderi , 2 pottemagerier , 1 skibsbyggeri .


Af fabrikker og industrielle anlæg havde byen ved århundredeskiftet :


1 jernstøberi og maskinfabrik , 1 fabrik for mejeri- og landbrugsartikler , 1 dampsavværk og skæreri , 1 andelsmejeri , 1 dampvæveri , 1 garveri , 2 hvidtølsbryggerier , 1 mindre pottemageri , 1 farveri , 1 kalkbrænderi , 5 maltgørerier og 1 mindre cykelfabrik .Befolkningens næringsmæssige sammensætning var i 1890 :


218 levede af immateriel virksomhed , 633 af håndværk og industri , 267 af handel og omsætning , 1 af søfart , ingen var fiskere , 4 af jordbrug , 5 af gartneri , 191 af andre erhverv , 41 af deres midler , 55 nød almisse , og 84 var Tvangs- og Sindssygeanstalten .


Ifølge en opgørelse i 1906 var indbyggertallet 1.622 , heraf ernærede 157 sig ved immateriel virksomhed , 45 ved landbrug , skovbrug og mejeridrift , ingen ved fiskeri , 720 ved håndværk og industri , 332 ved handel med mere , 85 ved samfærdsel , 49 var aftægtsfolk , 203 levede af offentlig understøttelse og 31 af anden eller uangiven virksomhed .I Sakskøbing blev afholdt markeder 3. og 5. tirsdag i Fasten med heste og kvæg , 8. juli og 1. oktober med kreaturer og 7. november med heste og kvæg .Sakskøbings losse- og ladeplads ved Oreby ved fjordens munding .


Kun mindre fartøjer i 1870 med 6 fod dybgang kunne komme op til byen gennem fjorden og åen .


1886-87 foretoges der betydelige arbejder , hvorved havnen udvidedes og reguleredes , bolværker anbragtes og sejlløbet fra Oreby uddybedes , at det fik en dybde af indtil 12 fod , havnen 8 fod .


En af Havneudvalget ansat lods havde bolig ved Oreby .I denne periode begyndte man en intensiv dyrkning af sukkerroer Lolland-Falster hvilket betød øget økonomisk aktivitet i byen .


Som følge heraf blev jernbanestrækningen Nykøbing Faster-Nakskov ført igennem Sakskøbing , og Sakskøbing Station opført ved den nuværende Jernbanegade .


I 1866 opførte Maribo Amt en stor anstalt i byen for psykisk syge mennesker , Maribo Amts Tvangsarbejds- , Arbejds- og Dåreanstalt , nu kaldet .


Filosofien var dengang , at samfundet havde et stort behov for plads til dårer og til fordrukne , dovne og genstridige fattiglemmer .


Anstalten kunne huse op til 88 patienter og 50 fattiglemmer ;


i dag fungerer Saxenhøj som omsorgsinstitution for sindslidende og hjemløse under filosofien ingen er håbløs .Sakskøbing omkring 1900 .I 1910 blev der opført en stor sukkerfabrik i købstaden , Sakskøbing Sukkerfabrik .


Sammen med Saxenhøj var den blandt byens største arbejdspladser i mange år .


Fabrikken købte dampskibet Havkatten , der hvert år via slæbebåde slæbte tusinder tons roer ind fra Fejø og Femø til forarbejdning .


I 1918 lagde man jernbanespor fra fabrikken til Sakskøbing Station grundet den øgede sukkereksport .Nyere tidSukkerfabrikken var en produktiv virksomhed i mange årtier , men fra 1973 begyndte det at tilbage grundet energikrise .


I 1991 De Danske Sukkerfabrikker sig nødsaget til at lukke helt ned for produktionen , mens styksukkerfabrikken og pakkeriet fik lov at køre videre .


I dag anvendes det meste af Sakskøbing Sukkerfabrik til private boliger og erhvervslejemål .Infrastruktur og forsyningByen ligger lige nord for Sydmotorvejen , og Primærrute 9 går fra Nykøbing Falster via Sakskøbing videre til Maribo og helt til Odense .Fra


Sakskøbing Station afgår Lollandsbanen til Nykøbing F Station og Nakskov .Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk ligger i den vestlige udkant af byen , og leverer elektricitet og varme .


Det er ejet af I/S Refa , der købte det af i 2012 for 92 mio. DKK .Kultur, der kan føres tilbage til omkring år 1800 .Sakskøbing har flere festivaler i løbet af året , navnlig i sommersæsonen .


Således bliver der afholdt ærtefest i juli , hvor der bl.a. er fællesspisning hovedgaden .


I september måned afholdes Sydhavsøernes Frugtfestival , hvor lokale producenter kommer til byen , hvor de udstiller og sælger frugt .


Festivalen startede som et høstmarked i 2007 , men har udviklet sig voldsomt siden da , og over 20.000 personer besøgte festivalen i 2014 , hvor der bl.a. var DM i smoothies og kampspisning af frugt .


Til kampspisningen 2014 deltog borgmestrene for Guldborgsund og Lejre Kommune John Brædder og Mette Touborg , roerne Mads Rasmussen og René Holten Poulsen samt og Jens Stenbæk .blev bygget omkring år 1800 og har siden 2006 været drevet af Claus Meyer som hotel og restaurant , der især bruger lokale råvarer .


Nabobygningen , der rummede , blev overtaget i 1968 og integreret i hotellet .Det Gamle Rådhus fra slutningen af 1800-tallet .André gamle bygninger i byen er Wichmands Gård opført i 1770erne , beliggende hjørnet af Brogade og Torvegade .


Dens gamle oprindelse fornemmes tydeligst inde i gården , mens forsiden af huset fremtræder mere moderniseret .


En anden gammel bygning er Juniorsstiftelsen i Juniorsgade , bygget i 1802 af købmanden Lårs Hansen Junior til fordel for byens fattige .


Endnu en ældre bygning er Det Gamle Rådhus fra 1887- 88 Torvet ved Søndergade .SportSakskøbing rummer flere områder inden for idræt og sport .


I 1905 blev Sakskøbing Roklub grundlagt , og et klubhus opført ved havnen i 1922 .


Dette klubhus anvendes endnu af klubben .


I 1934 flyttede man et badehus ved roklubben ud til lystbådehavnen , og en svømmeklub stiftedes i 1935 .


En gymnastikforening blev stiftet i 1907 og inden for fodbold grundlagde man boldklubben Frem Sakskøbing i 1905 .


Klubbens herreafdeling formåede at komme i Landspokalturneringens finale i 1960 hvor de tabte 2-0 til AGF .


Siden 1950 har klubben haft hjemmebane Sakskøbing Stadion ved Holmeskoven .


Sakskøbing Spejderne blev startet tilbage i 1936 som en drengegruppe , under navnet Gylden Sax .


I 1942 startede Prinsesse Magrethe Trop , som var en pigegruppe .


I 1976 begyndte de to grupper at arbejde sammen , og i dag er det en gruppe under navnet Sakskøbing SpejderneI 1972 blev Sakskøbing Sportscenter , med tilnavnet , indviet og yderligere udbygget i 1981 .


Det indeholder to sportshaller , cafeteria og svømmehal .Se ogsåSakskøbing KirkeFællesrådet for Sakskøbing og Omegn , FFSO.dkGalleriHøjhuset Qvades Silo ved havnenSakskøbing KirkeHusbåde i Sakskøbing HavnNoterEksterne henvisningerBecause no values have been specified for the prop parameter, a legacy format has been used for the output. This format is deprecated, and in the future, a default value will be set for the prop parameter, causing the newformat to always be used.Dansk Center for Byhistorie - SakskøbingKategori :


Købstæder Kategori :


Sakskøbing Kategori :


Havnebyer i Danmark

 

Add Expression

ReadMe: Don't use this for context-based errors!

User Dictionaries are a powerful tool, but with that power comes...you know the rest.

In particular, you should not use a User Dictionary to correct errors in the translation. If the translation failed due to an incorrect analysis, such as mistaking a verb for a noun, you should instead tell us about it.

Ideal candidates to go into a User Dictionary are terms and expressions where you always, in all contexts, for all word classes want your own alternative translation to be picked.

Please enter expressions in dictionary lookup form (uninflected) where possible. Valid exceptions are where the expression is inherently plural, such as shorts or trousers.

Post-Edit Actions