How To Use
  • To navigate between chunks, either use the Next and Previous buttons or simply click on the chunk you wish to edit. You can also use keyboard shortcut Alt+N for Next, Alt+B for Previous, and Alt+M for Mark & Next.
  • Changes are saved as soon as you navigate away from a chunk.
  • Chunks have three states: New, Seen, and Verified. If a chunk was found in translation memory, it will be inserted as Seen or Verified.
  • If a chunk is modified while in New state, it will be changed to Seen state.
  • Subscribers may click on source words to look up translations and add expressions to their personal dictionaries.
  • Style markers (e.g. <S4> and </S4>) signify that the text inside has a different format or effect. The markers can be moved around as needed, but don't change the numbers in them.PositionstalsystemEt positionstalsystem er et talsystem , hvor værdien af et enkelt ciffer afhænger af , hvilken position det har i tallet .


Det titalssystem vi i dag anvender er netop et positionstalsystem med faste pladser til énere , tiere , hundreder osv. .


Romertallene er derimod et additivt talsystem , da tallenes værdi altid er den samme uanset placering i det samlede tal .Sådan virker et positionstalsystemEt positionstalsystem har et tilknyttet grundtal ,


, som samtidig angiver det antal forskellige symboler der skal bruges til at repræsentere cifre :


Hver af disse n cifre tildeles en værdi , fra og med nul , til og med


1</math> .


Eksempelvis har det velkendte titalssystem grundtallet 10 , og der bruges 10 forskellige slags cifre .


Disse cifre repræsenterer i sig selv værdier fra og med 0 , til og med


, og heraf følger at hvis man skal kunne skrive andre tal end nul , der være mere end det ene ciffer ;


grundtallet skal med andre ord være mindst to .Som navnet antyder betyder et givent ciffers position i tal skrevet med et positionstalsystem noget for cifferets værdi :


En læser der er vant til titalssystemet , kan let identificere hvilke cifre i et givent tal der repræsenterer énere , tiere , hundreder osv. ;


i tal uden decimalkomma er eksempelvis enerne altid det sidste ciffer .De størrelser vi bruger til at omtale de enkelte pladser , énere , tiere , hundreder osv. , kaldes for vægte , og de følger et ganske bestemt mønster :PladsTitalssystemetn-tals-systemSidste før evt. decimalkommaÉnere ;


= 1</math><math>n^0 = 1</math>NæstsidsteTiere ;


= 10</math><math>n^1 = n</math>3.-sidsteHundreder ;


= 100</math><math>n^2</math>4.-sidsteTusinder ;


= 1000</math><math>n^3</math>Vægtene for de enkelte cifferpositioner kan beregnes ganske enkelt som grundtallet , for eksempel 10 , opløftet til heltallige potenser der svarer til cifferets position ;


0 for det sidste ciffer før et evt. decimalkomma ;


énerne , 1 for det næstsidste ciffer ;


tierne , 2 for tredjesidste ciffer ;


hundrederne , osv ..


Bemærk , at eftersom ethvert tal opløftet til nul giver én , vil ethvert positionssystem altid have en position med vægten én ;


en plads der hedder énere .


Alle andre positioner har forskellige vægte i positionstalsystemer med forskellige grundtal , men éner-pladsen er et fællestræk for alle sådanne talsystemer .Så længe der ikke er noget decimalkomma , gælder konventionen om at sidste ciffer altid er énerne , men da positionssystemet uden vanskelighed kan udvides til også at repræsentere ikke-hele tal med en valgfri men dog endelig grad af præcision , har man indført decimalkommaet til at markere énernes plads eller rettere , grænsen mellem cifre der repræsenterer henholdsvis heltals- og decimaldelen af tallet .Ved at numerere pladserne efter decimalkommaet i forlængelse af systemet før kommaet , får man følgende mønster for decimalernes vægte :PladsTitalssystemetn-tals-systemFørste ciffer efter kommaet"Tiendedele"; <math>10^{-1} = \frac{1}{10}</math><math>n^{-1} = \frac{1}{n}</math>Andet ciffer efter kommaetHundrededele ;


{


2 }


= frac {


1 }


{


10^2 }


= frac {


1 }


{


100 }<math>n^{-2} = \frac{1}{n^2}</math>Tredje ciffer efter kommaetTusindedele ;


{


3 }


= frac {


1 }


{


10^3 }


= frac {


1 }


{


1000 }<math>n^{-3} = \frac{1}{n^3}</math>Eksempler positionstalsystemerTitalssystemets grundtal er , set fra et rent matematisk synspunkt , et arbitrært valg ;


de eneste krav matematikken stiller er at grundtallet er helt og større end én .


Set fra et praktisk synspunkt skal grundtallet ikke være større end at almindelige mennesker relativt let kan lære og overskue det givne antal cifre , men omvendt betyder meget små grundtal at selv moderat store tal kræver mange cifre ;


i det binære talsystem , som har det mindst mulige grundtal , 2 , kræves der i gennemsnit cirka 3,3 gange mange cifre som i titalssystemet for at skrive det samme tal .


Alligevel frembyder netop det binære talsystem en fordel der udnyttes i stor stil i digital elektronik , og i særdeleshed i computere :


De to mulige cifre , 0 og 1 , repræsenteres ved henholdsvis et afbrudt og et sluttet elektronisk kredsløb .


Information denne måde kan derefter behandles af elektronikken , ved hjælp af kredsløb der populært sagt kan tænde og slukke for hinanden .


Ulempen med de uforholdsmæssigt mange cifre opvejes derefter af at computeren selv kan omregne til / fra titalssystemet eller andre repræsentationer , brugeren normalt aldrig møder de binære tal .I nogle tilfælde kan det dog svare sig ikke at komme for langt væk fra de binære tal , og her viser det sig ganske nemt at omregne mellem positionstalsystemer , hvoraf det enes grundtal er en heltallig potens af det andet systems grundtal .


For eksempel ville det være nemt at omregne mellem titalssystemet og et hundrede-talssystem ;


hvert ciffer i hundredetalssystemet svarer til en kombination af to cifre i titalssystemet , og et tal i titalssystemet skal blot inddeles i grupper a 2 cifre , og hvert cifferpar omsættes til det tilsvarende ciffersymbol i 100-talssystemet .


Tilsvarende er der visse talsystemer , for eksempel det oktale og det hexadecimale talsystem , som nemt kan oversættes til / fra det binære talsystem , fordi grundtallene


og


er hele potenser af 2 .


Af den grund ser man ofte sådanne talsystemer brugt i forbindelse med maskinkode-programmering .NotationI talsystemer med grundtal mindre end ti bruger man almindeligvis et udvalg af de sædvanlige ti cifre fra det vante titalssystem ;


for eksempel skrives binære tal med cifrene 0 og 1 , og det oktale talsystem med cifrene 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 og 7 .


Når der , som i eksempelvis det hexadecimale talsystem , er flere end ti cifre , bruger man alfabetets bogstaver som cifre :


Det hexadecimale talsystems i alt 16 cifre bliver således :


0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , A , B , C , D , E og F .I situationer hvor der opereres med tal skrevet i flere positionstalsystemer med forskellige grundtal , bruger man gerne at notere grundtallet i subscript lige efter den egentlige talangivelse , for eksempel 123410 som betyder 1234 , læst efter titalssystemet .Kategori :


Tal

 

Add Expression

ReadMe: Don't use this for context-based errors!

User Dictionaries are a powerful tool, but with that power comes...you know the rest.

In particular, you should not use a User Dictionary to correct errors in the translation. If the translation failed due to an incorrect analysis, such as mistaking a verb for a noun, you should instead tell us about it.

Ideal candidates to go into a User Dictionary are terms and expressions where you always, in all contexts, for all word classes want your own alternative translation to be picked.

Please enter expressions in dictionary lookup form (uninflected) where possible. Valid exceptions are where the expression is inherently plural, such as shorts or trousers.

Post-Edit Actions